Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group
terapeutti
acf-field
KatriinaRauanmaa
Katriina Rauanmaa
Kognitiivinen lyhytterapeutti, sosiaalityöntekijä, YTM
Olen kuunteleva, tukeva ja tilaa antava, mutta samalla asiakasta aktiivisesti kohti tavoitteitaan kannustava. Laaja yhteiskunnallinen näkemys, osallisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksen ymmärtäminen sekä yhteiskunta- ja palvelujärjestelmien tuntemus ovat vahvuuksiani.

Tässä linkki nettiajanvaraukseen.

Katriina Rauanmaa

Vastaanotto: Nummela, etävastaanotto

Lasten ja perheiden hyvinvointi sekä aiheeseen liittyvät ilmiöt ovat kiinnostaneet minua varhaisaikuisuudesta lähtien. Työkokemukseni on johdattanut pohtimaan mielen hyvinvointia, joka on toimivan arjen perusedellytyksiä ja tärkeä perusta tasapainoisen sekä turvallisen perhe-elämän muodostumisessa. Neljän lapsen äitinä pystyn samaistumaan lapsiperhearjen haasteisiin. Koen tärkeäksi vanhemmuudessa voimavarojen vahvistamisen sekä hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemisen. Perhe-elämän, parisuhteen ja kiireisen työelämän yhdistämisessä psyykkisen palautuskyvyn eli resilienssin vahvistaminen sekä tunnetaitojen ja itsemyötätunnon kehittäminen ovat tärkeitä arjen voimavaroja ja hyvinvointia lisääviä tekijöitä.

Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena sosiaalityö. Sivuaineeni sosiaalipsykologia herätti kiinnostukseni vuorovaikutussuhteisiin. Olen opiskellut kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi, valmistun ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi 3/21 sekä käynyt Perhearviointikoulutuksen, joka on perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Työkokemukseni on erikoissairaanhoidosta usealta erikoisalalta, kuten lasten- ja nuorisopsykiatrialta.

Aito kohtaaminen ja kuuleminen ovat merkityksellisiä elementtejä työskentelyssäni. Käytän avointa dialogia, jonka avulla tavoittelen luottamuksellisen asiakassuhteen syntymistä. Työskentelyn tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin ja voimavarojen lisääntyminen sekä elämänlaadun parantaminen. Haluan tarjota ja mahdollistaa matalan kynnyksen keskusteluapua ja palveluja, jotka suunnitellaan ja tuotetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työskentely voi tapahtua asiakkaan kotona tai muussa ympäristössä, etätyöskentelynä tai Lanupen tiloissa Vihdin Nummelassa. Aikoja on sovittavissa myös ajanvarauskalenterissani näkyvien aikojen ulkopuolelle, joista voi tiedustella suoraan sähköpostitse.

Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivinen lyhytterapia tiedonkäsittelyn psykologiaan rakentuvana itsereflektioprosessina auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään haitallisia toimintatapoja. Kognitiivinen lyhytterapia on aktiivinen työskentelytapa, jossa muutosprosessia käyntien väliajalla jatketaan kotitehtävin. Hoitona lyhytterapia kestää yleensä noin 4-16 tapaamiskertaa, ja sen tarkoituksena on muuttaa jotakin osaa ajattelu- ja toimintatottumuksissa. Ensikäynnillä kartoitetaan asiakkaan kanssa ongelmia ja pyritään tunnistamaan oireilun tai ongelmien taustalla olevat toimintamallit, joita lähdetään työstämään tulevilla käynneillä.

Tarkastelemme yhdessä sitä, minkälaisella elämänpolulla asiakas kulkee, hänen ominaisuuksiaan, kuten tunneälyä, empatia- ja kommunikaatiotaitoja, tunteiden säätelyä, tavoitteellisen toiminnan ohjausta sekä kriisien ja konfliktien hallintaa. Pohdimme elämänarvoja ja henkilökohtaisia voimavaroja, sekä muutoksen käynnistämistä ja motivaation synnyttämistä. Harjoittelemme ajatusten ja tunteiden itsereflektiota, sekä tutkimme ydinuskomuksia eli skeemoja. Tavoitteena on ongelmien uudelleenmuotoilu, mutta samalla myös sisäisen hyvinvoinnin löytäminen.

Terapeuttina olen kuunteleva ja tilaa antava, mutta samalla asiakasta aktiivisesti kohti tavoitteitaan kannustava. Laaja yhteiskunnallinen näkemys, osallisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksen ymmärtäminen, sekä yhteiskunta- ja palvelujärjestelmien tuntemus ovat vahvuuksiani. Olen käynyt Integrumissa kaksivuotisen kognitiivisen lyhytterapeuttikoulutuksen, jonka kehittäjänä ja kouluttajana toimiva psykoterapeutti toimii niin ikään kouluttajana myös yliopiston täydennyskoulutuksen järjestämässä kognitiivisessa psykoterapiaopinnoissa.

Taitava tunnemieli

Tunnekeskeinen kognitiivinen lyhytterapia

Tämä laajaan empiiriseen tutkimusnäyttöön ja aivotutkimukseen nojautuva manualisoitu lyhytterapia koostuu seitsemästä hoidollisesta elementistä, jotka auttavat vapautumaan ”kielteisten tunteiden oireyhtymästä”, joka voi pitää sisällään vaikeutta käsitellä omaa mielialaa, ahdistuneisuutta ja pelkoja tai vihaa. Ohjelma auttaa kohtaamaan uudella tavalla elämään kuuluvia epämukavia tunteita jäämättä haitalliseen välttämisansaan tai tunteiden tukahduttamiseen, jotka edelleen pitkittävät ongelman ratkaisua.

Kyseessä on Bostonin yliopistossa toimivan professori David Barlowin vuosikymmeniä jatkuneeseen tutkimustyöhön rakentuva hoito-ohjelma tunne-elämän sairauksien hoidosta, joka on käännetty suomenkieliseksi työkirjaksi vuonna 2020 ammattilaisten käyttöön VKT-säätiön ja Oxford University Pressin yhteistyönä. Olen ensimmäisiä Suomessa Taitava tunnemieli -koulutuksen käyneitä kognitiivisia lyhytterapeutteja.

Taitavan tunnemielen lyhytterapiassa kehitetään tunteiden säätelyä eli taitoja, miten kohdataan tunteita, minkälaisia arviointeja liitetään tunteisiin, miten toimitaan tunteen ilmaantuessa, sekä mitä opitaan tunnekokemuksista. Lyhytterapian tavoitteena on muuttaa kielteisten tunteiden esiintymistä, voimakkuutta, ilmaisua ja kokemisen tapaa. Lyhytterapia kestää n. 14-16 tapaamiskertaa ja terapiassa käydään läpi Taitava tunnemieli -työkirjaa, joka sisältää harjoitteita, pohdintatehtäviä ja arviolomakkeita, joihin asiakas voi aina myöhemmin palata uudestaan.

Perhearviointimenetelmä

Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä

Tarjoamani perhearviointimenetelmän tarkoituksena on tuottaa lisäosaamista sosiaalityön ammattilaisille heidän työskennellessään perheiden haastavien ja moninaisten ongelmien kanssa. Menetelmän käyttö tarjoaa mahdollisuuden arvioida objektiivisesti perheen voimavaroja, vaikeuksia ja vahvuuksia. Lisäksi se tarjoaa käytännön välineitä perheen dynamiikan ja perheenjäsenten välisten suhteiden arviointiin. Menetelmän avulla saatu ymmärrys perheen tilanteesta on avuksi suunniteltaessa perheen tarvitsemia palveluja, tukea ja väliintuloa. Menetelmää voidaan hyödyntää myös arvioitaessa perheen kanssa tehdyn terapeuttisen työn aikaansaamia muutoksia.

Perhearviointimenetelmä sisältää strukturoidun mallin perheen toimintakyvyn moniulotteiseen ja systemaattiseen arviointiin sekä joukon menetelmiä koko perheen arvioimista varten. Kyseessä on terapeuttinen työote, jossa edetään perheen ehdoilla rohkaisevassa ja tukea-antavassa ilmapiirissä. Tapaamisia yksilöllisestä perhetilanteesta riippuen tarvitaan 6-10 kertaa ja tapaamisia toteutetaan myös perheen kotona. Tilaaja saa itselleen perhearvioinnin tuloksena tuotetun perheprofiilin. Koulutustaustani sosiaalityöntekijänä on viitekehys, josta tarkastelen perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointia. Vaikutuksia työskentelyyni tulee niin ikään kognitiivisen lyhytterapian viitekehyksestä, ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen opeista sekä työskentelystä lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidossa.

Perhearviointimenetelmäkoulutus on aloitettu Suomessa vuonna 2005, jolloin Suomen Mielenterveysseuran Psykoterapiataitojen instituutin toimesta on järjestetty ensimmäinen Perhearviointi -koulutus. Suomenkielinen Perhearviointiopas on ollut kahden vuoden monivaiheinen käännöstyöhanke, jota on edeltänyt 25 vuoden yhteistyö englantilaisten perheterapian asiantuntijoiden kanssa. Perhearviointihanke on laadittu Iso-Britannian Terveysministeriön toimeksiannosta ja se on osa sosiaalityöntekijöille suunnatun Arviointikehyksen (Framework for the Assessment of Children in Need and their Families, Department of Health, 2000) välineistöä apua tarvitsevien lasten ja perheiden arvioimiseen. Arviointikehystä ei ole saatavissa suomenkielisenä, mutta Perhearviointi toimii sen itsenäisenä osana. Perhearviointimenetelmä kehitettiin, jotta sen avulla pystyttäisiin varmistamaan, että lähete- ja arviointikäytännöissä eroteltaisiin tehokkaasti avuntarpeet laadun ja vaikeusasteen, sekä oikea-aikaisen puuttumisen mukaan.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

(Valm. 3/2021)

Tarjoan asiakkaan ja perheiden tarpeista ja toivomuksista lähtöisin olevaa ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta. Neuropsykiatrinen valmennus on arjen- ja elämänhallintaa, ihmissuhdetaitoja ja itsetuntoa kehittävä kasvatusmenetelmä. Valmennus soveltuu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen tarkoituksena on pyrkiä löytämään ja hyödyntämään asiakkaan voimavaroja ja vahvuuksia, etsiä keinoja itsetunnon tukemiseksi sekä lisäämään asiakkaan omatoimisuutta jokapäiväisen elämän perustaidoissa.

Tarjoamani valmennus on aina tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on kehittää asiakkaan toiminnanohjausta ja elämänhallinnan taitoja. Kehitämme valmennuksessa yhdessä asiakkaan ongelmanratkaisukykyä, ajanhallintaa ja opettelemme tapoja toimia toisin. Autan asiakasta tunnistamaan voimavarojaan, arvojaan, uskomuksiaan ja tavoitteitaan. Tarjoan apua myös lasten ja nuorten koulunkäynnin haasteisiin ja koulutehtävistä suoriutumiseen. Voimme keskittyä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten vanhempien tukemiseen ja ohjaamiseen tai neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren itsenäistymiskehityksen vahvistamiseen. Opastan ja annan tietoa erilaisista tukimuodoista, jotka auttavat erityislasta ja hänen perhettään. Valmennuksen tarkoituksena on etsiä voimavaroja arkeen ja hyvään elämään.

Valmennusprosessissa omia vahvuuksiani ovat laaja-alainen näkökulma, positiivinen ja kannustava asenne tavoitteiden saavuttamiseksi, asiakkaan vahvuuksiin keskittyminen, joustavuus, empaattisuus ja oikeudenmukaisuus. Toimin selkeänä ja johdonmukaisena valmentajana ja pyrin aina avoimeen dialogiin asiakkaan kanssa. Hyödynnän valmennuksessani erilaisten koulutusteni kautta saatua monipuolista osaamista sekä työkokemusta lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidosta, jossa olen työskennellyt neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa.

Perhevalmentaja

Tarjoan palvelua lapsiperheille arjen toimivuuden tukemiseen. Tarjoan apua, tukea ja ohjausta perheille moninaisissa arjen haasteissa: Lasten kasvatuksellisissa kysymyksissä, toiminnanohjauksen ja vuorovaikutuksen pulmissa, arjen struktuurin haasteissa, koulunkäynnin ongelmissa, elämänmuutoksissa, uusperhearjen näkökulmissa tai kuormittavan pikkuvauva-ajan uni- ja päivärytmien löytämisessä.

Perhevalmentajana tavoitteena on auttaa vanhempia turvallisen ja lämpimän vuorovaikutussuhteen sekä hallitumman perhe-elämän saavuttamisessa. Ymmärrän perheen kokonaisuutena, sekä pyrin kuuntelemaan jokaisen perheenjäsenen tarpeita ja toiveita yhteisten muutostavoitteiden asettamisessa. Keskitymme vahvuuksiin, joita vahvistamme entisestään. Rakennamme luottamusta avoimen dialogisen vuorovaikutuksen kautta, jota tuomme osaksi perheen toimintatapaa. Tarjoan perhevalmentajana perheen käyttöön omakohtaista kokemusta neljän lapsen äitinä sekä vahvaa ammatillista osaamista täydennys- ja lisäkoulutusten että lasten- ja nuorisopsykiatrisen työkokemukseni kautta.

Työparina muille – (Huom! Tämä palvelu tulossa myöhemmin)

Pystyn tarjoamaan yksin tai työparityöskentelyä kunnan, yritysten tai organisaatioiden työntekijöille tilanteissa, joissa tarvitaan koulutusteni tarjoamaa erityisosaamista. Esimerkkeinä tästä sosiaalityöntekijän pätevyys, mielenterveysosaaminen, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus, arviointityö ja sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö. Pyydä tarjousta sähköpostitse.

Palvelut joita tarjoan
Etäterapia, Neuropsykiatrinen valmennus, Yksilöterapia, Kognitiivinen lyhytterapia, Perhevalmennus
Palvelen seuraavilla kielillä
Toimipisteet: Nummela

Otan vastaan etänä: 

Kyllä

Etävastaanoton työvälineet:

Microsoft teams, Zoom
Yhteystiedot

Lanupe Info-puhelin: 045 7831 8313

Sähköposti: 

katriina.rauanmaa@lanupe.fi